NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 640 | 92 TRÚNG 3C: 640 | TRƯỢT
16-10-2021 068 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 219 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 019 | 54 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 54
13-10-2021 523 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2021 618 | 26 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 26X2
11-10-2021 142 | 32 TRÚNG 3C: 142 | TRÚNG SL: 32
10-10-2021 095 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 157 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 550 | 27 TRÚNG 3C: 550 | TRƯỢT
07-10-2021 469 | 61 TRÚNG 3C: 469 | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 245 | 20 TRÚNG 3C: 245 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 967 | 49 TRÚNG 3C: 967 | TRÚNG SL: 49X2
04-10-2021 747 | 69 TRÚNG 3C: 747 | TRÚNG SL: 69X2
03-10-2021 680 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 378 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84