NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 4-0 | 93 73 | 74 83 37 11 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 93X2 | TRÚNG LÔ: 74 37
16-10-2021 5-7 | 39 56 | 60 22 67 28 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG LÔ: 22 67
15-10-2021 1-8 | 27 25 | 12 56 00 66 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 27 25 | TRÚNG LÔ: 12 66
14-10-2021 1-9 | 98 18 | 78 98 75 83 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG LÔ: 75
13-10-2021 2-0 | 47 65 | 98 75 48 26 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 47 65 | TRÚNG LÔ: 26
12-10-2021 1-8 | 50 22 | 00 34 90 38 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 50 22 | TRÚNG LÔ: 00 34 90
11-10-2021 4-2 | 45 35 | 32 07 55 14 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG XIÊN 4: 32 07 55X2 14
10-10-2021 8-7 | 97 61 | 27 73 71 59 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 97 61 | TRÚNG LÔ: 27 73 71
09-10-2021 5-4 | 18 87 | 81 52 90 14 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 18 87 | TRÚNG LÔ: 81 14X2
08-10-2021 5-0 | 68 75 | 97 18 63 79 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG LÔ: 18 79
07-10-2021 6-9 | 58 01 | 92 62 19 28 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG LÔ: 19
06-10-2021 4-5 | 83 29 | 68 29 67 40 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 83 29 | TRÚNG LÔ: 68 29 40X2
05-10-2021 5-6 | 44 70 | 78 77 96 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG LÔ: 77X2 96 61
04-10-2021 4-9 | 44 14 | 69 74 72 06 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 44 14 | TRÚNG XIÊN 4: 69X2 74 72 06
03-10-2021 6-1 | 32 38 | 79 66 69 30 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79 30
02-10-2021 7-7 | 05 88 | 88 84 63 25 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 88 84 63