NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-10-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
15-10-2021 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 0-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-10-2021 4-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-10-2021 3-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
06-10-2021 2-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-10-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7
04-10-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-10-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
02-10-2021 5-5 TRƯỢT