NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 40 | 78 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 78
16-10-2021 67 | 84 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 84
15-10-2021 28 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
14-10-2021 29 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
13-10-2021 22 | 49 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 49
12-10-2021 08 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
11-10-2021 32 | 99 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG BT: 99
10-10-2021 85 | 47 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG BT: 47
09-10-2021 65 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56X2
08-10-2021 60 | 45 TRƯỢT | TRÚNG BT: 45
07-10-2021 69 | 08 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 08
06-10-2021 45 | 67 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRƯỢT
05-10-2021 66 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49X2
04-10-2021 47 | 06 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 06
03-10-2021 90 | 79 TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG BT: 79
02-10-2021 87 | 30 TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG BT: 30