NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 41 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 23 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 23X2
15-10-2021 18 | 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 23 | 03 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRƯỢT
12-10-2021 17 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 32 | 22 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 75 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 42 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG SL: 42X2
08-10-2021 50 | 07 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 69 | 52 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 20 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 67 | 59 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 59
04-10-2021 47 | 69 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 69X2
03-10-2021 81 | 28 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG SL: 28X2
02-10-2021 77 | 73 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT