NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 740 TRƯỢT
16-10-2021 067 TRÚNG SVIP 3C: 067
15-10-2021 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
14-10-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 718 TRƯỢT
11-10-2021 142 TRÚNG SVIP 3C: 142
10-10-2021 085 TRÚNG SVIP 3C: 085
09-10-2021 156 TRÚNG SVIP 3C: 156
08-10-2021 650 TRƯỢT
07-10-2021 469 TRÚNG SVIP 3C: 469
06-10-2021 345 TRƯỢT
05-10-2021 967 TRÚNG SVIP 3C: 967
04-10-2021 747 TRÚNG SVIP 3C: 747
03-10-2021 681 TRÚNG SVIP 3C: 681
02-10-2021 377 TRÚNG SVIP 3C: 377