NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
16-10-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
15-10-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
14-10-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
13-10-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13X2
12-10-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
11-10-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84X2
10-10-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
09-10-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
08-10-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
07-10-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
06-10-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
05-10-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
04-10-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
03-10-2021 04 TRÚNG SVIP BT: 04X3
02-10-2021 63 TRÚNG SVIP BT: 63