NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40
16-10-2021 76 TRƯỢT
15-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 23 TRÚNG LÔ: 23X3
12-10-2021 19 TRƯỢT
11-10-2021 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
10-10-2021 95 TRƯỢT
09-10-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56X2
08-10-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50
07-10-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
06-10-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45X2
05-10-2021 77 TRÚNG LÔ: 77X2
04-10-2021 57 TRÚNG LÔ: 57
03-10-2021 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
02-10-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77