NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-10-2021
17-10-2021 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2
16-10-2021 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
15-10-2021 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
14-10-2021 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
13-10-2021 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
12-10-2021 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2
11-10-2021 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
10-10-2021 69 TRÚNG SVIP SL: 69X2
09-10-2021 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
08-10-2021 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
07-10-2021 51 TRÚNG SVIP SL: 51X2
06-10-2021 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
05-10-2021 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
04-10-2021 59 TRÚNG SVIP SL: 59X2
03-10-2021 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
02-10-2021 68 TRÚNG SVIP SL: 68